Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden huisvest en ondersteunt de beide kapittels, beheert de versierselen en de registers van onderscheiden personen en bewaakt in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en de waardigheid van het Nederlandse decoratiestelsel.

Open Monumentendag Kabinet van de Konin
Beeld: ©Nico Kok / Kabinet van de Koning
Open monumentendag bij het Kabinet van de Koning waar de Kanselarij der Nederlandse Orden jaarlijks een kleine tentoonstelling verzorgt

Algemeen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;
 • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;
 • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;
 • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

De dagelijkse aansturing van de Kanselarij is in handen van de directeur.

Medewerkers

Afdeling Decoraties en Advies

De afdeling Decoraties en Advies is verantwoordelijk voor het schrijven van adviezen op decoratievoorstellen voor de Civiele Orden en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, de beleidsontwikkeling en jurisprudentievorming omtrent decoratievoorstellen. Per jaar worden er tussen de 5.000 en 6.000 voorstellen behandeld. Binnen deze afdeling bevinden zich de volgende functies (10 fte):

 • Hoofd Decoraties en Advies, tevens plaatsvervangend secretaris Kapittel voor de Civiele Orden
 • Coördinerend medewerker Decoraties en Advies
 • Medewerker Decoraties en Advies

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de beide Kapittels. Daarnaast worden er door de afdeling Bedrijfsvoering circa 15.000 (Koninklijke) onderscheidingen en oorkondes uitgegeven per jaar. Binnen deze afdeling bevinden zich de volgende functies (11,5 fte):

 • Senior adviseur Bedrijfsvoering
 • Directiesecretaresse
 • Senior medewerker Informatie & Automatisering
 • Medewerker Informatie & Automatisering
 • Financieel medewerker
 • Administratief medewerker
 • Beheerder decoraties
 • Huishoudelijk medewerker

De voorlichter wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur

Wisselingen

Mobiliteit van personeel is een blijvend speerpunt van het managementteam van de Kanselarij der Nederlandse Orden. In 2016 is er afscheid genomen van één tijdelijke medewerker en van twee vaste medewerkers bij de afdeling Decoraties en Advies. Een van de vaste medewerkers was reeds in 2015 gedetacheerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is in 2016 in vaste dienst aangenomen bij het ministerie van Financiën. De tweede medewerker was sinds 2015 gedetacheerd bij de Nationale ombudsman en is daar in 2016 in vaste dienst aangenomen. Een gedetacheerde medewerker van de Nationale ombudsman die vanaf 2015 werkzaam was bij de afdeling Decoraties en Advies is na afloop van de detacheringsperiode in 2016 teruggekeerd naar de Nationale ombudsman. Een nieuwe medewerker is in tijdelijke dienst aangenomen en vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het ministerie van Economische Zaken zijn er twee medewerkers tot en met de lintjesregen 2017 gedetacheerd naar de Kanselarij om de afdeling Decoraties en Advies te versterken.  

Op de afdeling Bedrijfsvoering heeft een administratief medewerker van de Algemene Rekenkamer een detacheringsperiode van een halfjaar volbracht en is daarna teruggekeerd naar de Algemene Rekenkamer. Van de Raad van State is een inkoopadviseur drie maanden in deeltijd bij de Kanselarij der Nederlandse Orden gedetacheerd geweest. Een administratief medewerker van de Kanselarij die bij de Tweede Kamer gedetacheerd was, is na afloop van deze detacheringsperiode teruggekeerd naar de Kanselarij. Een vaste medewerker van de Kanselarij is met vervroegd pensioen gegaan en een langdurig zieke medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering van de Kanselarij is uit dienst gegaan. Tot slot heeft een van de leden van het managementteam van de Kanselarij, het hoofd van de afdeling Decoraties en Advies, eind 2016 ontslag genomen om zijn loopbaan te kunnen continueren als adviseur van de Rijksvertegenwoordiger op Bonaire.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft in 2016 meegedaan met het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties iedere twee jaar wordt geïnitieerd. De respons op het onderzoek was 100%. Over de uitkomsten wordt de Kanselarij in 2017 nader geïnformeerd.

Integriteit

In 2016 zijn de Integriteitgedragscode en het Integriteitbeleidsplan van de Kanselarij der Nederlandse Orden vastgesteld. Beide stukken zijn voorbereid door een interne werkgroep van medewerkers onder professionele externe begeleiding. In het Personeelsoverleg van de Kanselarij der Nederlandse Orden is de materie besproken aan de hand van dilemma's. In de afdelingsoverleggen en tijdens het Personeelsoverleg worden met regelmaat dilemma's geagendeerd om het onderwerp levendig te houden. het managementteam bekijkt jaarlijks of het Integriteitbeleidsplan actualisatie behoeft en wordt aan de hand van een toetsingsmodel bezien of er kwetsbare functies in de organisatie aanwezig zijn. Tot slot is in 2016 een overeenkomst met het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het Rijk afgesloten voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon.

Activiteiten

Tentoonstelling Madurodam

In 2016 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden medewerking verleend aan de nieuwe en permanente tentoonstelling over Ridder der Militaire Willems-Orde George Maduro. De Kanselier der Nederlandse Orden is geïnterviewd voor deze tentoonstelling. Daarnaast heeft de Kanselarij de versierselen behorende bij een benoeming in de Militaire Willems-Orde in bruikleen verstrekt aan Madurodam.

Nationale Monumentendag

Op Nationale Monumentendag in september 2016 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden een aantal vitrines met onderscheidingen tentoongesteld bij het Kabinet van de Koning te Den Haag waarbij medewerkers van de Kanselarij der Nederlandse Orden aan de bezoekers (1.000+) uitleg hebben gegeven over het decoratiestelsel in Nederland, samen met medewerkers van het Kabinet van de Koning die uitleg gaven over hun monument.

Communicatie en Media

Website www.lintjes.nl

In 2016 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden wederom een digitaal jaarverslag uitgebracht. Daarnaast is er gestart met publiceren van nieuwsberichten bij bijzondere onderscheidingen. Verder zijn de ‘veelgestelde vragen’ uitgebreid met vragen die regelmatig worden gesteld. Tot slot is het voorstelformulier waarmee een Koninklijke onderscheiding kan worden aangevraagd bij gemeenten gedigitaliseerd. Door middel van een webformulier kan een Koninklijke onderscheiding geheel digitaal worden aangevraagd.  

Samenwerking ProDemos en het Rijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2016 in samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst en ProDemos gestart met een sprekerspool van ambtenaren voor presentaties aan scholieren. De directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden zal deel uit gaan maken van de sprekerspool. In 2017 vindt de training Storytelling daarvoor plaats.  

Media

In 2016 heeft het Korps Commandotroepen uit handen van Zijne Majesteit de Koning een Militaire Willems-Orde ontvangen. De media schonk aandacht aan deze uitreiking en aan achtergrondinformatie over de Militaire Willems-Orde. De Kanselarij werkte nauw samen met het ministerie van Defensie.  

Ieder jaar is er veel media-aandacht voor de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen tijdens de lintjesregen. Een aantal dagen voorafgaand aan de lintjesregen wordt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een persbericht onder embargo verstrekt. Het persbericht bevatte onder meer informatie over het aantal Koninklijke onderscheidingen, de verdeling per orde en per graad en de verhouding man/vrouw. Ook werd een overzicht van de gedecoreerden uit de Staatscourant onder embargo verstrekt. Tijdens de lintjesregen heeft de directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden medewerking verleend aan vijf verschillende interviews met Omroep Max/Hallo Nederland, Omroep WNL/Goedemorgen Nederland, BNR Nieuwsradio, NOS Radio 1 Journaal en NOS Journaal.  

In 2016 is er een interview met lid van het Kapittel voor de Civiele Orden, de heer P. van der Velden en de directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden, mevr. drs. M.A.K. van Grieken gepubliceerd in het Burgemeestersblad.

Overige onderscheidingen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is behalve voor de versierselen behorende bij de Militaire Willems-Orde, de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw ook verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van diverse andere onderscheidingen. Deze onderscheidingen kennen in sommige gevallen aanvullende toebehoren zoals jaartekens, batons en oorkondes.  

In 2016 zijn er circa 8.520 andere onderscheidingen dan de onderscheidingen in de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau uitgegeven. Hiervan waren circa 4.050 stuks onderscheidingstekens ten behoeve van de Nationale Politie, zijnde politiemedailles, jaartekens en batons. Daarnaast betrof het circa 700 Onderscheidingstekens voor Langdurige en Trouwe Dienst bij Defensie en circa 2.288 Vrijwilligersmedailles en jaartekens voor vrijwilligers in repressieve dienst.

Overzicht overige onderscheidingen

Overzicht van de overige onderscheidingen die de Kanselarij der Nederlandse Orden beheert:

 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Goud
 • de Bronzen Leeuw
 • de Verzetsster Oost – Azië
 • het Bronzen Kruis
 • het Kruis van Verdienste
 • het Vliegerkruis
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Zilver
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons
 • de Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Goud
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Zilver
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Brons
 • de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
 • de Inhuldigingsmedaille 1980
 • de Medaille Bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 • de Inhuldigingsmedaille 2013
 • de Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken
 • de Trouwe Dienst Medaille voor de geüniformeerde Nederlandse Politie

Bedrijfsvoering

ICT

De KNO en al haar ketenpartners (alle gemeenten, provincies, ministeries in Nederland) maken voor de aanvraag en behandeling van Koninklijke onderscheidingen gebruik van een in 2001 gebouwd ICT-systeem. Dit systeem is verouderd en dient te worden vervangen. De aanbesteding voor het nieuwe ICT-systeem is in 2016 succesvol is afgerond en de ontwikkeling door de leverancier is inmiddels gestart. Dit project zal in 2017 verder worden voortgezet. Gebruikers van alle betrokken organisaties worden intensief betrokken bij de ontwikkeling zodat het nieuwe systeem optimaal aansluit bij de werkwijze en behoeften van gebruikers.  

BHV

In 2016 heeft de BHV-ploeg van de Kanselarij der Nederlandse Orden de vereiste BHV-cursussen succesvol afgelegd. Er is gewerkt aan de hand van een BHV-jaarplan. Er hebben zich geen BHV-incidenten voorgedaan in 2016. Er zijn twee ontruimingsoefeningen gehouden met het personeel van de KNO waarvan één oefening samen met de leden van het Kapittel voor de Civiele Orden.