Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde is de adviescommissie die een zwaarwegend advies uitbrengt aan de minister over de toekenning van de Militaire Willems-Orde.

Militaire Willems-Orde aan het Vaandel van het Korps Commandotroepen
Beeld: Ministerie van Defensie
Uitreiking Militaire Willems-Orde aan het vaandel van het Korps Commandotroepen

Algemeen

De Militaire Willems-Orde is de oudste en tegelijk de hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij werd op 30 april 1815 bij wet ingesteld.

De Militaire Willems-Orde bestaat uit vier klassen:  

 • Ridders der 1e Klasse of Ridders Grootkruis
 • Ridders der 2e Klasse of Commandeurs
 • Ridders der 3e Klasse
 • Ridders der 4e Klasse  

De eerste Ridders zijn benoemd voor hun rol in de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815, waar Napoleon definitief is verslagen. Verreweg het grootste aantal ordekruizen is vóór 1940 in Nederlands-Indië verleend. Na mei 1940 vinden nog ongeveer 200 benoemingen plaats, voor verdiensten in de Tweede Wereld Oorlog, in het voormalig Nederlands-Indië en in de Koreaoorlog (1950-1953). Na 1955 is de orde nog driemaal uitgereikt. In 2006 aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade die in september 1944 een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Slag om Arnhem. Door de deelname van Nederland aan vredesoperaties en interventies in Afghanistan is in 2009 aan kapitein Marco Kroon en in 2014 aan majoor Gijs Tuinman de Militaire Willems-Orde uitgereikt.  

In 2016 is de Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen uitgereikt. Het korps draagt de onderscheiding aan het vaandel.

Sinds 1815 werd de Militaire Willems-Orde ruim 6.000 maal verleend. 

Ridders

Op 31 december 2016 zijn er vier Ridders Militaire Willems-Orde:  

 • Mr K.G. Mayhew (UK, 1917)
 • Mr E.S. Fulmer (USA, 1919)
 • Majoor M.J. Kroon (NL, 1970)
 • Majoor G.P. Tuinman (NL, 1979)

Vaandels

In 2016 zijn er negen militaire eenheden die de Militaire Willems-Orde aan het Vaandel voeren, inclusief de in 2016 uitgereikte Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen. In volgorde van uitreiking(sjaar) zijn dit:

Het Regiment Van Heutsz van de Koninklijke Landmacht
Het Regiment Van Heutsz zet de traditie voort van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger. In respectievelijk 1849, 1877 en 1930 werd aan drie eenheden van dit Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de Militaire Willems-Orde toegekend.  

De Koninklijke Luchtmacht
De Koninklijke Luchtmacht zet de traditie voort van zowel het Wapen der Militaire Luchtvaart als het Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Beide Wapens werden respectievelijk in 1940 en 1942 de Militaire Willems-Orde toegekend voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

De Marine Luchtvaartdienst van de Koninklijke Marine
De Marine Luchtvaartdienst werd in 1942 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet in de Tweede Wereldoorlog.  

Het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ van de Koninklijke Landmacht
Het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ zet de traditie voort van de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’. De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ werd in juli 1945 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Amerikaanse 82nd “All American” Airborne Division
De Amerikaanse 82nd Airborne Division werd in oktober 1945 geëerd voor haar rol in operatie Market Garden in 1944.  

Het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine
Het Korps Mariniers kreeg de Militaire Willems-Orde in 1946 voor haar inzet in de Tweede Wereldoorlog.  

De Onderzeedienst van de Koninklijke Marine
De Onderzeedienst werd in 1947 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet in de Tweede Wereldoorlog.  

De Poolse 6e Air Assault Brigade
De Poolse 6e Air Assault Brigade zet de traditie voort van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. De 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade werd in 2006 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor haar rol in operatie Market Garden in 1944.    

Het Korps Commandotroepen
Op 15 maart 2016 heeft Zijne Majesteit de Koning de Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen uitgereikt. Deze eenheid is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde vanwege buitengewone inzet en getoonde dapperheid in Afghanistan in de periode maart 2005 tot en met september 2010.

Activiteiten

Uitreiking Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen

Zijne Majesteit de Koning heeft op 15 maart 2016 op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willems-Orde uitgereikt aan het Korps Commandotroepen. Deze eenheid is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde vanwege buitengewone inzet en getoonde dapperheid in Afghanistan in de periode maart 2005 tot en met september 2010. De eenheid draagt de Militaire Willems-Orde aan het vaandel.  

Herdenkingen en vieringen

De voorzitter en de leden van het Kapittel der Militaire Willems-Orde hebben in 2016 diverse herdenkingen en vieringen in het land bijgewoond, onder andere in Amsterdam, Den Helder, Wageningen, Soesterberg en de Grebbenberg.  

Bezoek aan Ridder Militaire Willems-Orde E. Fulmer

De Kanselier der Nederlandse Orden heeft samen met de heer W. Hekman, lid van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, een bezoek gebracht aan Ridder Militaire Willems-Orde E. Fulmer, woonachtig in de Verenigde Staten van Amerika. In verband met de hoge leeftijd en de gezondheid van de heer Fulmer is het voor hem niet meer mogelijk om activiteiten in Nederland bij te wonen.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde heeft de volgende taken en bevoegdheden:  

 • het adviseren van de minister van Defensie over de voordrachten of aanvragen voor benoeming, bevorderingen binnen de Orde, of ontslag eruit;
 • het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Defensie over zaken die de Militaire Willems-Orde betreffen;
 • het aanhouden van registers voor de vier klassen van de Militaire Willems-Orde;
 • het houden van aantekening van verlening van decoraties aan onderdelen van de krijgsmacht.  

De Kanselier der Nederlandse Orden is uit hoofde van zijn functie voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, dat in totaal uit tien leden bestaat; zeven vaste leden en drie plaatsvervangers. Alle vier de Krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee) zijn in het Kapittel vertegenwoordigd. Momenteel wordt het toekennen van dapperheidsonderscheidingen, inclusief de Militaire Willems-Orde, in het licht van de huidige inzet van de Krijgsmacht nader bezien. Hiertoe is bij het ministerie van Defensie de Commissie Dapperheidsonderscheidingen opnieuw in het leven geroepen. Ook het Kapittel buigt zich over deze kwestie.  

Leden van het Kapittel der  Militaire Willems-Orde  

De huidige samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde is:

 • Voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink
 • Plv. voorzitter: Generaal-majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. F.J.M. Vogelpoel,
 • Lid: Brigade-generaal der Mariniers b.d. mr. W. Hekman
 • Lid: Schout bij Nacht der Koninklijke Marine b.d. J.G.A. Brandt
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Landmacht b.d. B. Dedden
 • Lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. A. Tieland
 • Lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. C.P.C. Kuijs
 • Secretaris: Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht b.d. G. Pijpers