Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden huisvest en ondersteunt de beide kapittels, beheert de versierselen en de registers van onderscheiden personen en bewaakt in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en de waardigheid van het Nederlandse decoratiestelsel.

Overhandiging Dagorder 125 jaar Orde van Oranje-Nassau
Beeld: Jeroen van der Meyde
Overhandiging Dagorder 125 jaar Orde van Oranje-Nassau

Algemeen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;
 • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de gemeentes en/of ministeries;
 • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen in de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Militaire Willems-Orde en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon;
 • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt. De dagelijkse aansturing van de Kanselarij is in handen van de directeur.

Afdelingen

Afdeling Decoraties en Advies

De afdeling Decoraties en Advies is verantwoordelijk voor het schrijven van adviezen op decoratievoorstellen voor de Civiele Orden en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon en de beleidsontwikkeling omtrent decoratievoorstellen. Per jaar worden er ongeveer 6.000 voorstellen behandeld. Binnen deze afdeling werken er gemiddeld tussen de 12 en 15 personen.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de beide Kapittels. Daarnaast worden er door de afdeling Bedrijfsvoering circa 15.000 (Koninklijke) onderscheidingen en oorkondes uitgegeven per jaar.

De voorlichter wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur.

Wisselingen

Mobiliteit van personeel is een blijvend speerpunt van de Kanselarij der Nederlandse Orden. In 2017 zijn er enkele (deels tijdelijke) nieuwe medewerkers aangetreden, waarvan enkele via een detachering. Daarnaast is er een gedetacheerde medewerker in vaste dienst gekomen en heeft er vanuit de Kanselarij een detachering plaatsgevonden. Er heeft een medewerker een re-integratietraject doorlopen bij de Kanselarij. Tot slot is er in 2017 afscheid genomen van twee (deels tijdelijke) medewerkers.

Medewerkers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De Kanselarij der Nederlandse Orden deed in 2016 mee met het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek dat wordt geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De respons op het onderzoek was 100%. De uitkomsten bleken positief en deze werden, tezamen met enkele aandachtspunten, besproken in de afdelingsoverleggen.

Arbeidsomstandigheden

De Kanselarij der Nederlandse Orden vindt het van belang dat de medewerkers hun werk onder goede arbeidsomstandigheden kunnen uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat zij gezonder zijn en meer plezier hebben in het werk. Een onderdeel van goede arbeidsomstandigheden is een juiste fysieke werkhouding. Ter ondersteuning hiervan werden in 2017 de bureaus van alle medewerkers van de afdeling Decoraties & Advies vervangen door bureaus die in hoogte verstelbaar zijn.

Feedbacktraining

Als onderdeel van een optimale samenwerking, volgden alle medewerkers van de Kanselarij der Nederlandse Orden een eendaagse training feedback. De training vond plaats onder externe professionele begeleiding en er werd geoefend met zowel het geven als ontvangen van feedback, waarbij werd beoogd het gemakkelijker te maken voor de medewerkers om zich uit te spreken.

Activiteiten

Bezoek aan Zijne Majesteit de Koning

Op 4 april 2017 werd er een speciaal bezoek gebracht aan Zijne Majesteit de Koning vanwege de viering van het 125-jarig jubileum van de jongste ridderorde de Orde van Oranje-Nassau.

Deze civiele ridderorde werd in 1892 ingesteld door Koningin-regentes Emma, namens de minderjarige Koningin Wilhelmina. De orde kwam ter vervanging van de Luxemburgse Orde van de Eikenkroon en ter voorkoming van een verwatering van de oudste Nederlandse civiele orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw (sinds 1815). De Orde van Oranje-Nassau diende om bijzondere verdiensten door Nederlanders of buitenlanders aan de koning, de staat of de maatschappij te belonen.

Open Monumentendag

Ook in 2017 werkte de Kanselarij der Nederlandse Orden met het Kabinet van de Koning succesvol samen tijdens de Open Monumentendag. De Kanselarij verzorgde een tentoonstelling over Koninklijke onderscheidingen en verschillende gedecoreerde personen, waarbij het accent op de actualiteit lag. Er werden meer dan duizend bezoekers ontvangen.

Nationale Heldendag

Tijdens de Nationale Heldendag in Madurodam hebben acht helden een onderscheiding ontvangen. Divano Dorder (18 jaar, woonachtig te Spijkenisse) ontving de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Hij is onderscheiden met deze hoge civiele dapperheidsonderscheiding voor zijn doortastende optreden toen twee mannen op de vlucht overlast veroorzaakten voor de medepassagiers in een Rotterdamse metro.

De verschillende onderscheidingen werden uitgereikt vanuit: het Carnegie Heldenfonds, de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de Kanselarij der Nederlandse Orden. Deze organisaties waren samen met Madurodam en het ministerie van Defensie verantwoordelijk voor de organisatie van de Nationale Heldendag.

Daarnaast werden er ’s ochtends zeventien kinderhelden gehuldigd.

Communicatie en media

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

Om de uitgifte van de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid en de bijbehorende jaartekens op een meer heldere en efficiënte wijze te laten verlopen, werd een standaard aanvraagformulier ontwikkeld en verspreid voor het bevoegd gezag. Het formulier werd tevens als downloadbaar formulier opgenomen op de website.   

Media

In de periode rondom de jaarlijkse lintjesregen is er veel media-aandacht voor de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen. Een aantal dagen voorafgaand aan de lintjesregen wordt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een persbericht onder embargo verstrekt. Het persbericht bevatte onder meer informatie over het aantal Koninklijke onderscheidingen, de verdeling per orde en per graad en de verhouding man/vrouw. Ook werd een overzicht van de gedecoreerden uit de Staatscourant onder embargo verstrekt. Tijdens de lintjesregen hebben de directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de plaatsvervangend secretaris van het Kapittel voor de Civiele Orden medewerking verleend aan negen verschillende interviews met Elsevier Weekblad, Telegraaf, Hart van Nederland, Radio L1, AD, Dagblad De Limburger, NOS Journaal, Radio 1/NOS Journaal en RTL Live.

Online voorstelformulier

De Kanselarij der Nederlandse Orden monitort vanaf 2017 klachten, tips en problemen rondom het online voorstelformulier voor Koninklijke onderscheidingen op de website. De beheerder van de website en de Kanselarij kijken naar mogelijke oplossingen en verbeteringen voor het formulier om het gebruik van het huidige online voorstelformulier voor de aanvrager en de gemeenten te verbeteren. Er wordt zowel gekeken naar technische verbeteringen als naar mogelijkheden om de gebruiksvriendelijkheid aan te pakken.

Overige onderscheidingen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is behalve voor de versierselen behorende bij de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau ook verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van diverse andere onderscheidingen. Deze onderscheidingen kennen in sommige gevallen aanvullende toebehoren zoals jaartekens, batons en oorkondes.  

In 2017 zijn er circa 9.145 andere onderscheidingen dan de onderscheidingen in de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau uitgegeven. Hiervan waren circa 5.000 stuks onderscheidingstekens ten behoeve van de Nationale Politie, zijnde politiemedailles, jaartekens en batons. Daarnaast betrof het circa 2.150 Onderscheidingstekens voor Langdurige en Trouwe Dienst bij Defensie en circa 1.218 Vrijwilligersmedailles en jaartekens voor vrijwilligers in repressieve dienst.

Overzicht overige onderscheidingen

Overzicht van de overige onderscheidingen die de Kanselarij der Nederlandse Orden beheert:

 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Goud
 • de Bronzen Leeuw
 • de Verzetsster Oost – Azië
 • het Bronzen Kruis
 • het Kruis van Verdienste
 • het Vliegerkruis
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Zilver
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons
 • de Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Goud
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Zilver
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Brons
 • de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
 • de Inhuldigingsmedaille 1980
 • de Medaille Bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 • de Inhuldigingsmedaille 2013
 • de Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken
 • de Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie

Bedrijfsvoering

ICT

De Kanselarij der Nederlandse Orden zette het project LINT voor de ontwikkeling en nieuwbouw van het systeem voor de aanvraag en behandeling van Koninklijke onderscheidingen voort. Daarbij bleven de gebruikers van de ketenpartners (alle gemeenten, provincies en ministeries in Nederland) betrokken.

De Kanselarij der Nederlandse Orden stapte daarnaast over op het digitaal registreren en archiveren van documenten. Hiertoe werd de zogenoemde Selectielijst – het instrument voor vernietiging dan wel blijvende bewaring van de administratieve neerslag van de Kanselarij, het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945 - herzien en gepubliceerd in de Staatscourant.

BHV

In 2017 heeft de BHV-ploeg van de Kanselarij der Nederlandse Orden de vereiste BHV-cursussen en herhalingsdagen met succes gevolgd. Er is gewerkt aan de hand van een jaarplan BHV. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan in 2017. Eenmaal is een ontruimingsoefening gehouden met het personeel en de leden van het Kapittel voor de Civiele Orden. Eenmaal moest het pand onverwacht worden ontruimd nadat het brandalarm afging. De evaluatie van deze onverwachte ontruiming leverde bruikbare aandachtspunten op.

Verbouwing

Het Rijksvastgoedbedrijf bracht een aantal elementen in het gebouw van de Kanselarij der Nederlandse Orden in overeenstemming met de eerder opgestelde Monumentenvisie voor de Nassaulaan 18. Het betrof onder meer het vervangen van glazen puien en muren. Daarnaast werden alle systeemplafonds op een van de verdiepingen vervangen. Als gevolg hiervan moesten de medewerkers tijdelijk intern op andere verdiepingen worden gehuisvest.