Introductie

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde

Veel burgers zetten zich – vaak als vrijwilliger – in voor de samenleving en hun medemensen. Als eervolle blijk van waardering hebben in 2018 5016 mensen hiervoor een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau of de Nederlandse Leeuw ontvangen. Daarnaast hebben vijf personen de belangrijke dapperheidsonderscheiding Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in ontvangst mogen nemen. Zij hebben zich met gevaar voor eigen leven uitermate dapper gedragen en het leven van een of meerdere medemensen gered. De Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de Civiele Orden spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van en advisering over deze voordrachten die allen van een advies worden voorzien. Het Kapittel voor de Civiele Orden zorgt dat het huidige decoratiestelsel blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving.  

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde heeft in 2018 na een gedegen onderzoek de minister van Defensie positief geadviseerd over het verlenen van een Militaire Willems-Orde. Op vrijdag 31 augustus 2018 heeft Zijne Majesteit de Koning op het Binnenhof in Den Haag majoor-vlieger Roy de Ruiter gedecoreerd voor zijn optreden tijdens de uitzendingen in Afghanistan. Daarmee is het aantal nog in leven zijnde dragers van de hoogste Nederlandse onderscheiding gekomen op vier. Naast Roy de Ruiter zijn dat Marco Kroon, Gijs Tuinman en de in 2018 101 jaar geworden Kenneth Mayhew.

Veel plezier bij het lezen van de verslagen en bij het bekijken van de infographics.

Martine van Grieken
Directeur Kanselarij der Nederlandse Orden