Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden huisvest en ondersteunt de beide kapittels, beheert de versierselen en de registers van onderscheiden personen en bewaakt in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en de waardigheid van het Nederlandse decoratiestelsel.

Algemeen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;
 • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;
 • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;
 • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

De dagelijkse aansturing van de Kanselarij is in handen van de directeur.

Medewerkers

Afdeling Decoraties en Advies

De afdeling Decoraties en Advies is verantwoordelijk voor het schrijven van adviezen op decoratievoorstellen voor de Civiele Orden en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon en de beleidsontwikkeling omtrent decoratievoorstellen. Per jaar worden er ongeveer 6.000 voorstellen behandeld. Binnen deze afdeling werken er gemiddeld tussen de twaalf en vijftien personen.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de beide kapittels. Daarnaast worden er door de afdeling Bedrijfsvoering circa 15.000 (Koninklijke) onderscheidingen en oorkondes uitgegeven per jaar. Binnen deze afdeling werken er gemiddeld negen personen.

De voorlichter wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur.

Wisselingen

Mobiliteit van personeel is een blijvend speerpunt van de Kanselarij der Nederlandse Orden. In 2018 is er afscheid genomen van de voorlichter en de vacature is ook weer vervuld. Bij de afdeling Decoraties en Advies is er één nieuwe medewerker in tijdelijke dienst aangenomen en vanuit het Kabinet van de Koning, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Gerechtshof van Den Haag zijn er drie medewerkers gedetacheerd geweest naar de Kanselarij om de afdeling Decoraties en Advies te versterken.  Eén daarvan is in vaste dienst aangenomen. Verder is er een uitwisseling aangevangen met een medewerker van het Kabinet van de Koning en een medewerker van de Kanselarij. Bij de afdeling Bedrijfsvoering leidde een detachering van een van de administratief medewerkers tot een vaste werkplek bij een ander onderdeel van de Rijksoverheid.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De Kanselarij der Nederlandse Orden deed in 2018 mee met het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek dat wordt geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De respons op dit onderzoek was, net als in 2016, 100%. De uitkomsten bleken positief en deze worden in 2019 besproken met de medewerkers.

Arbeidsomstandigheden

Ter vervolmaking van een eerder uitgevoerde verbouwing, werd een van de verdiepingen in het gebouw aan de Nassaulaan 18 voorzien van nieuwe kunst en beplanting.

Trainingen

Alle medewerkers volgden in het voorjaar van 2018 gezamenlijk een tweedaagse training samenvattend schrijven van het Genootschap Onze Taal. De medewerkers van de afdeling Decoraties & Advies volgden zowel een cursus over de Wet openbaarheid bestuur als over internetresearch.

Communicatie en media

Media

In de periode rondom de jaarlijkse lintjesregen is er altijd veel media-aandacht voor de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen. Een aantal dagen voorafgaand aan de lintjesregen werd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een persbericht onder embargo verstrekt. Het persbericht bevatte onder meer informatie over het aantal Koninklijke onderscheidingen, de verdeling per orde en per graad en de verhouding man/vrouw. Ook werd een overzicht van de gedecoreerden uit de Staatscourant onder embargo verstrekt. Tijdens de lintjesregen hebben de directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de plaatsvervangend secretaris van het Kapittel voor de Civiele Orden medewerking verleend aan negen verschillende interviews met onder meer het Radio 1 Journaal, BNR Newsradio, Radio Limburg 1, Omroep Brabant en RTV Utrecht. Nieuw was een intensieve samenwerking met Radio 5 in de vorm van een themaweek over de lintjes waarbij er verschillende radioportretten werden gemaakt over gedecoreerden.

Internationale brochure

In 2018 is er een nieuwe brochure gemaakt in vijf talen met informatie over het Nederlandse decoratiestelsel en over het dragen van de decoraties. De brochure kan worden ingezet bij decoraties voor niet-Nederlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, maar ook bij staatsbezoeken. De brochure geeft bovendien een inkijkje in het unieke karakter van het Nederlandse decoratiestelsel.

Open Monumentendag

Ook in 2018 werkte de Kanselarij der Nederlandse Orden succesvol samen met het Kabinet van de Koning tijdens de Open Monumentendag. De Kanselarij verzorgde in het Koninklijk paleis een kleine tentoonstelling over Koninklijke onderscheidingen, waarbij er bijzondere aandacht was voor de Staatsbezoeken van en aan Nederland. Bezoekers werden tevens geïnformeerd over welke stappen een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding doorloopt. Er werden een kleine 1.200 bezoekers ontvangen.

Overige onderscheidingen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is behalve voor de versierselen behorende bij de Militaire Willems-Orde, de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw ook verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van diverse andere onderscheidingen. Deze onderscheidingen kennen in sommige gevallen aanvullende toebehoren zoals jaartekens, batons en oorkondes.  

In 2018 zijn er circa 8400 andere onderscheidingen dan de onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau uitgegeven. Hiervan waren circa 3450 stuks onderscheidingstekens ten behoeve van de politie, zijnde politiemedailles, jaartekens en batons. Daarnaast betroffen het circa 3250 onderscheidingstekens voor Langdurige en Trouwe Dienst bij Defensie en circa 1650 vrijwilligersmedailles en jaartekens voor vrijwilligers in repressieve dienst, waaronder bij de brandweer.

Overzicht overige onderscheidingen

 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Goud
 • de Bronzen Leeuw
 • de Verzetsster Oost – Azië
 • het Bronzen Kruis
 • het Kruis van Verdienste
 • het Vliegerkruis
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Zilver
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons
 • de Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Goud
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Zilver
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Brons
 • de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
 • de Inhuldigingsmedaille 1980
 • de Medaille Bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 • de Inhuldigingsmedaille 2013
 • de Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

Voorts verzorgde de Kanselarij der Nederlandse Orden de versierselen voor meerdere Staatsbezoeken en werd het beheer van de versierselen behorende bij de Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen overgenomen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bedrijfsvoering

ICT

Het project LINT, de ontwikkeling en nieuwbouw van het systeem van de Kanselarij der Nederlandse Orden voor de aanvraag en behandeling van Koninklijke onderscheidingen, werd voortgezet. Samen met de gebruikers van de ketenpartners (alle gemeenten, provincies en ministeries in Nederland) werd uitvoering gegeven aan het plan van aanpak.
Daarnaast werden alle applicaties van de Kanselarij der Nederlandse Orden overgebracht naar het nieuwe overheidsdatacenter van de shared serviceorganisatie van de rijksoverheid voor ICT, waarmee meer veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid kan worden geleverd.

AVG

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en werden verschillende acties en maatregelen ingezet om te bewerkstelligen dat de Kanselarij der Nederlandse Orden ‘complient’ is aan deze privacywetgeving.

Integriteit

Opnieuw werd aan de hand van beoordelingscriteria onderzocht of er aanleiding was om functies binnen de Kanselarij der Nederlandse Orden als ‘kwetsbaar’ te identificeren. Integriteit blijft daarnaast een terugkerend thema dat onderwerp van gesprek is in de functioneringsgesprekken en de overleggen met het gezamenlijke personeel.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In 2018 heeft de BHV-ploeg van de Kanselarij der Nederlandse Orden de vereiste BHV-cursussen en herhalingsdagen met succes gevolgd. Er is gewerkt aan de hand van een jaarplan BHV. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan in 2018. Eenmaal is een ontruimingsoefening gehouden met het personeel, waarbij er voor de BHV-ploeg onverwachte obstructies werden ingezet. De evaluatie van deze oefening leverde een aantal aanbevelingen op.