Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden huisvest en ondersteunt het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde, beheert de versierselen en de registers van onderscheiden personen en bewaakt in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en de waardigheid van het Nederlandse decoratiestelsel.

Algemeen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;
 • zorg draagt voor het beheer van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de gemeentes en/of ministeries;
 • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen in de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Militaire Willems-Orde en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon;
 • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt. De dagelijkse aansturing van de Kanselarij is in handen van de directeur.

Decoratiestelsel en besluit draagvolgorde onderscheidingen

In 2019 zijn er geen wijzigingen aangebracht aan het decoratiestelsel en het Besluit draagvolgorde onderscheidingen. Het huidige besluit - met informatie over de volgorde waarin onderscheidingen naast elkaar gedragen mogen worden en een uitgebreide toelichting - is op 18 oktober 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het jaar 2019 werd deels gekenmerkt door de overgangsperiode die in 2018 was ingesteld na het besluit om leden van de vrijwillige brandweer niet meer automatisch in aanmerking te laten komen voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau na twintig jaar repressieve dienst. Tijdens deze overgangsperiode konden nog voordrachten worden ingediend voor vrijwillige brandweerlieden met minimaal 20 dienstjaren bij de vrijwillige brandweer. Dit leverde ruim 2500 voordrachten op. De overgangsregeling duurt nog tot 24 april 2020.

Medewerkers

Afdeling Decoraties en Advies

De afdeling Decoraties en Advies is verantwoordelijk voor het schrijven van adviezen op decoratievoorstellen voor de Civiele Orden en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon en de beleidsontwikkeling omtrent decoratievoorstellen. Per jaar worden er ongeveer 6.000 voorstellen behandeld. Binnen deze afdeling werken gemiddeld tussen de twaalf en vijftien personen.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de beide kapittels. Daarnaast worden er door de afdeling Bedrijfsvoering circa 15.000 (Koninklijke) onderscheidingen en oorkondes uitgegeven per jaar. Binnen deze afdeling werken gemiddeld negen personen.

Wisselingen

Mobiliteit van personeel is een blijvend speerpunt van de Kanselarij der Nederlandse Orden. In 2019 hebben er veel personeelswisselingen plaatsgevonden. De vertrokken medewerkers hebben in hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging kunnen profiteren van hun ervaringen bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Bij de afdeling Decoraties en Advies hebben zes medewerkers met een vast dienstverband elders bij de overheid een nieuwe betrekking gevonden, onder wie het hoofd van de afdeling. Voor hen zijn er vijf nieuwe medewerkers aangenomen. Tevens is er een nieuw hoofd Decoraties en Advies aangesteld.

Bij de afdeling Bedrijfsvoering hebben twee medewerkers elders bij het rijk een nieuwe baan gevonden Zij zijn vervangen door twee nieuwe medewerkers.

Arbeidsomstandigheden

De Kanselarij der Nederlandse Orden investeert in het welzijn en de tevredenheid van haar personeel. Op periodieke basis wordt er een medewerkerstrevredenheidsonderzoek gehouden. Hierbij wordt aangesloten bij de methode die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt gehanteerd. De resultaten, die positief uitpakten zijn besproken met het personeel.

Daarnaast heeft het management een monsteronderzoek naar de eventuele aanwezigheid van Chroom-6 in het gebouw laten uitvoeren. Gelukkig is die stof niet aangetroffen.

Trainingen

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft in 2019 deelgenomen aan de aanbesteding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor functiegerelateerde trainingen, waardoor er op dit moment een uitgebreid aanbod ligt voor alle medewerkers. Tijdens de functioneringsgesprekken worden per persoon afspraken op maat gemaakt over het volgens van cursussen en/of trainingen.

Communicatie en media

Media

Het zwaartepunt van de communicatie en voorlichtingsactiviteiten vindt traditiegetrouw plaats rond de Algemene Gelegenheid (lintjesregen). In 2019 is er in samenwerking met de communicatie-afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kleine social-mediacampagne uitgevoerd, waarbij tien gedecoreerden werden geportretteerd. De video’s en verhalen over de achtergrond van hun verdiensten werden gepost op de diverse kanalen van het ministerie, wat zorgde voor veel views, likes en shares. Mensen die op eigen initiatief hun Koninklijke onderscheiding of die van een gedecoreerde lieten zien op de social media, kregen een felicitatie vanuit het ministerie.

Brochure Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

In 2019 is er een nieuwe informatieve brochure verschenen over de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Het doel van deze brochure is om deze hoge onderscheiding beter onder de aandacht te brengen van zowel mensen die voordrachten kunnen doen als van gemeenten. De brochure verscheen tijdens de Nationale Heldendag op 7 november 2019. Bij deze gelegenheid was er veel media-aandacht voor heldendaden en de verschillende onderscheidingen voor die daden.

Open Monumentendag

Ook in 2019 werkte de Kanselarij der Nederlandse Orden succesvol samen met het Kabinet van de Koning tijdens de Open Monumentendag. De Kanselarij verzorgde in het gebouw van het Kabinet van de Koning een presentatie over Koninklijke onderscheidingen, waarbij er bijzondere aandacht was voor het decoreren van kunstenaars. Bezoekers werden tevens geïnformeerd over welke stappen een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding doorloopt. Ruim 1300 bezoekers zorgden voor een levendige sfeer en geanimeerde gesprekken.

Voorlichting

De Kanselarij organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om aan bestuurders, medewerkers en andere belangstellenden voorlichting te geven over het decoratiestelsel. In 2019 waren er zulke bijeenkomsten voor de Rijksuniversiteit Groningen, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid en – persoonlijk door de Kanselier der Nederlandse Orden - voor de Kring van Kabinetsmedewerkers.

De afdeling Decoraties en Advies heeft in 2019 kabinetsmedewerkers van de provincies Groningen en Flevoland getraind zodat deze onderricht aan hun gemeentelijke collega’s konden geven.

Daarnaast was de Kanselarij te gast bij een bijeenkomst van de provinciemedewerkers om voorlichting te geven over het nieuwe digitale systeem LINT voor de verwerking van Koninklijke onderscheidingen en de gevolgen van de in 2018 ingestelde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tot slot hebben in het kader van kennisuitwisseling medewerkers van de afdeling Decoraties en Advies werkbezoeken afgelegd aan diverse gemeenten, en hebben er stages bij de Kanselarij der Nederlandse Orden plaatsgevonden voor kabinetsmedewerkers van de provincie Friesland.

Overige onderscheidingen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is behalve voor de versierselen behorende bij de Militaire Willems-Orde, de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon ook verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van diverse andere onderscheidingen. Deze onderscheidingen kennen in sommige gevallen aanvullende toebehoren zoals jaartekens, batons en oorkondes.

In 2019 zijn er ruim 5.000 van deze onderscheidingen uitgegeven, waaronder onderscheidingstekens ten behoeve van de politie (zijnde politiemedailles, jaartekens en batons), onderscheidingstekens voor Langdurige en Trouwe Dienst bij Defensie, en vrijwilligersmedailles en jaartekens voor vrijwilligers in repressieve dienst, waaronder bij de brandweer. Ook werden enkele dapperheidsonderscheidingen uitgegeven, die werden uitgereikt door de minister van Defensie.

Overzicht overige onderscheidingen

Overzicht van de overige onderscheidingen die de Kanselarij der Nederlandse Orden beheert:

 • de Bronzen Leeuw
 • de Verzetsster Oost – Azië
 • het Bronzen Kruis
 • het Kruis van Verdienste
 • het Vliegerkruis
 • de Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Goud
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Zilver
 • de Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning)
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Brons
 • de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
 • de Inhuldigingsmedaille 1980
 • de Medaille Bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 • de Inhuldigingsmedaille 2013
 • de Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken
 • Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie

In 2019 vonden geen Staatsbezoeken plaats waarbij sprake was van het uitwisselen van onderscheidingen. 

Bedrijfsvoering

ICT

In 2019 is na een aantal jaren voorbereiding het nieuwe digitale systeem LINT voor het verwerken van Koninklijke onderscheidingen ingevoerd. Dit heeft met name positieve gevolgen voor het proces van het verstrekken van versierselen en het terugvragen ervan na het overlijden van gedecoreerden. Dit proces wordt nu veel beter en efficiënter administratief ondersteund. Ook neemt de Kanselarij der Nederlandse Orden nu een deel van de taken van de ministeries uit handen door de onderscheidingen en toebehoren direct naar de burgemeesters of andere uitreikers op te sturen.

Voor de overgang van het vorige digitale systeem naar het nieuwe, en de bijbehorende migratie van de data, kon er in augustus 2019 twee weken lang door niemand gewerkt worden aan verwerking van Koninklijke onderscheidingen, ook niet door de gemeentes en provincies. Door een gedegen voorbereiding en door tijdige communicatie hierover heeft dit niet tot grote problemen geleid.

Inkoop

Door de beëindiging van de semi-automatische decoratieverlening aan leden van de vrijwillige brandweer en de daaraan gekoppelde overgangstermijn werd er een groot aantal extra aanvragen verwacht. Hierdoor moesten er een groot aantal extra versierselen worden ingekocht.

Tevens heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden samen met een aantal andere Hoge Colleges van Staat meegedaan met een Europese aanbesteding voor de inhuur van extern personeel, met name op het gebied van ICT.

Gebouwbeheer

Het historische pand aan de Nassaulaan waarin de Kanselarij der Nederlandse Orden kantoor houdt, behoeft regelmatig onderhoud. In 2019 is er samen met het Rijksvastgoedbedrijf gewerkt aan een definitieve oplossing voor de aanhoudende lekkages van het regenriool. Tevens is de fietsenstalling uitgebreid.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In 2019 heeft de BHV-ploeg van de Kanselarij der Nederlandse Orden de vereiste BHV-cursussen en herhalingsdagen met succes gevolgd. Twee leden van de BHV-ploeg zijn vertrokken bij de Kanselarij en worden vervangen door twee nieuwe leden. Er is gewerkt aan de hand van een jaarplan BHV en er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan.