Privacyverklaring leveranciers

Inleiding
De Kanselarij der Nederlandse Orden (de Kanselarij) verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van) haar leveranciers. De Kanselarij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van overeenkomsten met leveranciers. In deze verklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt.

De Kanselarij heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de daarin beschreven verwerkingen dan kunt u contact opnemen met de FG onder vermelding van ‘Privacyverklaring leveranciers’. De FG is te bereiken per e-mail (info@kanselarij.nl) of per post via onderstaand adres.

Voor welke doeleinden gebruikt de Kanselarij uw persoonsgegevens?
De Kanselarij gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de uitvoering van een overeenkomst;
  • het opvragen van offertes met als doel een overeenkomst te sluiten;
  • de uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
De Kanselarij verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten voor het leveren van producten en/of diensten. De Kanselarij verzamelt en verwerkt in het kader van een overeenkomst de volgende persoonsgegevens:

  • naam,
  • contactgegevens en factuurgegevens.

Deze persoonsgegevens bewaart de Kanselarij gedurende de looptijd van de overeenkomst voor ten hoogste zeven jaar nadat een desbetreffende transactie is afgerond, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Met wie kan de Kanselarij uw persoonsgegevens delen?
De Kanselarij zal uw persoonsgegevens niet met derden delen of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.
In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

  • door de Kanselarij ingeschakelde verwerkers;
  • partijen die op grond van hun wettelijke taak en bevoegdheid recht/toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Het kan zijn dat de Kanselarij uw persoonsgegevens moet verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om haar rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Uw rechten op grond van de privacyregelgeving
Op grond van de privacyregelgeving heeft u verschillende rechten als uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo heeft u een recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze privacyrechten zijn in de privacyregelgeving echter bepaalde uitzonderingen gemaakt. Dit betekent dat een verzoek niet in alle gevallen gehonoreerd hoeft te worden. Als uw verzoek niet gehonoreerd wordt, zal worden toegelicht waarom.

Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar de FG (info@kanselarij.nl) of per post aan de Kanselarij der Nederlandse Orden, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Nassaulaan 18, 2514 JT Den Haag, onder vermelding van ‘Privacyrechten’. Voor verificatiedoeleinden kan om een (kopie van een) bewijs van uw identiteit worden gevraagd voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

Daarnaast kunt u, als u niet tevreden bent over de manier waarop de Kanselarij uw verzoek heeft behandeld, een klacht indienen. U kunt uw klacht indienen per e-mail (info@kanselarij.nl) of per post (de Kanselarij der Nederlandse Orden, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Nassaulaan 18, 2514 JT Den Haag).

Bent u niet tevreden over de manier waarop op uw klacht wordt gereageerd, dan kunt u een klacht indienen bij de landelijk toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna de AP). Kijk voor meer informatie op de website van de AP.

Contactgegevens
De contactgegevens van de Kanselarij zijn:
De Kanselarij der Nederlandse Orden
Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag
Telefoon: 070-3751200
E-mail: info@kanselarij.nl

Wijzigen Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden aangepast. De meest recente versie zal steeds op de website www.lintjes.nl worden gepubliceerd of op een andere wijze kenbaar worden gemaakt aan leveranciers. Onderaan deze Privacyverklaring is aangegeven op welke datum de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden.

Deze verklaring is op 1 februari 2021 vastgesteld en is thans nog niet gewijzigd.