Kanselarij der Nederlandse Orden

Gebouw Kanselarij

Algemeen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;
 • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;
 • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;
 • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

De dagelijkse aansturing van de Kanselarij is in handen van de directeur.

Medewerkers

Afdeling Decoraties en Advies

De afdeling Decoraties en Advies is verantwoordelijk voor het schrijven van adviezen op decoratievoorstellen voor de Civiele Orden en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, de beleidsontwikkeling en jurisprudentievorming omtrent decoratievoorstellen. Per jaar worden er tussen de 5.000 en 6.000 voorstellen behandeld. Binnen deze afdeling bevinden zich de volgende functies (10 fte):

 • Hoofd Decoraties en Advies, tevens plaatsvervangend secretaris Kapittel voor de Civiele Orden
 • Coördinerend medewerker Decoraties en Advies
 • Medewerker Decoraties en Advies

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de beide Kapittels. Daarnaast worden er door de afdeling Bedrijfsvoering circa 15.000 (Koninklijke) onderscheidingen en oorkondes uitgegeven per jaar. Binnen deze afdeling bevinden zich de volgende functies (11,5 fte):

 • Senior adviseur Bedrijfsvoering
 • Directiesecretaresse
 • Senior medewerker Informatie & Automatisering
 • Medewerker Informatie & Automatisering
 • Financieel medewerker
 • Administratief medewerker
 • Beheerder decoraties
 • Huishoudelijk medewerker
 • De voorlichter wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur

Wisselingen

In 2015 heeft er één tijdelijke medewerker van de Kanselarij der Nederlandse Orden afscheid genomen en zijn er drie tijdelijke medewerkers in dienst genomen. Daarnaast is er een medewerker van de Nationale ombudsman voor anderhalf jaar bij de Kanselarij komen werken. Een medewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een re-integratieplaats bij de Kanselarij  gekregen. Vanuit de Kanselarij zijn er in 2015 vier medewerkers gedetacheerd naar andere organisaties: Twee medewerkers naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, één medewerker naar de Tweede Kamer en één medewerker naar de Nationale ombudsman. 

Integriteit

De Kanselarij der Nederlandse Orden is in 2014 gestart met een integriteitstraject onder begeleiding van het Bureau Integriteit Openbare Sector (BIOS). Doel van dit traject was om met elkaar integriteitsrisico's te herkennen bij de Kanselarij opdat er vervolgens maatregelen en beleid op kon worden geformuleerd. In 2015 zijn we aan de slag gegaan met de maatregelen en het beleid. Er is een interne werkgroep Integriteit ingesteld bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging van medewerkers uit de beide afdelingen van de Kanselarij. Zij hebben een inhoudelijke brainstormsessie met het voltallige personeel voorbereid over kernwaarden. Als uitkomst van deze brainstormsessie zijn er vier kenmerkende kernwaarden vastgesteld: 'Betrouwbaar, Deskundig, Objectief en Dienstverlenend. Daarnaast heeft de  werkgroep Integriteit een gedragscode en een integriteitsbeleidsplan opgesteld, passend bij de Kanselarij. De werkgroep is hierin bijgestaan door een externe begeleider en waar nodig is er input opgehaald bij de medewerkers via de afdelingsoverleggen, het Personeelsoverleg (vervanging van de ondernemingsraad) en bij het Management Team. Inhoudelijk is er gebruik gemaakt van de vernieuwde gedragscode van het Rijk en de integriteitsbeleidsplannen en gedragscodes van diverse andere Hoge Colleges van Staat. Daarnaast hebben alle medewerkers en de leden van het Management Team in 2015 dilemmatrainingen gevolgd met als doel het vergroten van het bewustzijn van het belang van integriteit voor de dagelijkse werkpraktijk.

Activiteiten

Viering 200 jaar

In 2015 bestond het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Dat gold eveneens voor de twee staatsorden, de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Al 200 jaar spreken deze Koninklijke onderscheidingen, later aangevuld met de onderscheidingen van de Orde van Oranje-Nassau, tot de verbeelding. Elk jaar worden vele Nederlanders vereerd met een Koninklijke onderscheiding in genoemde orden, meestal rond Koningsdag tijdens de lintjesregen, soms bij een bijzondere gelegenheid. Uit onderzoek van socioloog dr. C.J.M. Bruin in 2014 is gebleken dat de Koninklijke onderscheidingen zeer gewaardeerd worden en dat de gedecoreerden grote steun en waardering genieten in de Nederlandse samenleving.

Om dit jubileumjaar niet stilzwijgend voorbij te laten gaan is er door de Kanselarij der Nederlandse Orden een aantal activiteiten ontplooid in samenwerking met het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Enkele voorbeelden hiervan zijn het symposium 200 jaar decoratiestelsel, het jubileumboek ‘Een hele eer’, een expositie in het Nationaal Militair Museum, een receptie ter gelegenheid van 200 jaar Militaire Willems-Orde bij de Kanselarij en diverse communicatie- en media-uitingen.

Symposium 200 jaar decoratiestelsel

Op 23 november 2015 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden een symposium voor 400 genodigden georganiseerd in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg, genaamd: ‘Moed, talent, maatschappelijke verdiensten. 200 jaar decoratiestelsel’. De opening is verzorgd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast hebben drie sprekers de thema’s Moed , Talent en Maatschappelijke verdiensten belicht en werd het congres afgesloten met een betoog van prof. dr. Herman Pleij die onderscheidingen op ludieke wijze in een (geschiedkundig) perspectief plaatste. Eregast op het symposium was Zijne Majesteit de Koning die als Grootmeester van de Nederlandse Orden de eerste uitgave van het jubileumboek ‘Een hele eer’ in ontvangst heeft genomen.

Expositie in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg

Van september tot en met december 2015 is er in het Nationaal Militair Museum een tijdelijke expositie '200 jaar Koninklijk onderscheiden' ingericht met onderscheidingen van de Kanselarij der Nederlandse Orden,  ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlands decoratiestelsel.

Nationale Monumentendag

Op Nationale Monumentendag in september 2015 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden een aantal vitrines met onderscheidingen tentoongesteld bij het Kabinet van de Koning te Den Haag waarbij medewerkers van de Kanselarij aan de bezoekers (1.000+) uitleg hebben gegeven over het decoratiestelsel in Nederland, samen met medewerkers van het Kabinet van de Koning die uitleg gaven over hun monument. 

Communicatie en media

Nieuwe huisstijl

In 2015 is er een nieuwe huisstijl voor de Kanselarij der Nederlandse Orden, voor het Kapittel voor de Civiele Orden en voor het Kapittel der Militaire Willems-Orde geïmplementeerd. Deze huisstijl is niet alleen op de papieren uitingen van de Kanselarij terug te vinden, maar ook zijn er diverse digitale aanpassingen gemaakt opdat er vanuit de Kanselarij ook digitaal herkenbaar gecommuniceerd kan worden.

Website www.lintjes.nl

In 2015 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden voor het eerst een digitaal jaarverslag uitgebracht. Het papieren jaarverslag is daarmee komen te vervallen. Ook is in 2015 een online spreekbeurtpakket ontwikkeld met informatie over Koninklijke onderscheidingen, speciaal voor kinderen. Daarnaast biedt het spreekbeurtpakket verschillende extra’s en staat er een wedstrijd op de website voor het beste werkstuk. Tot slot is het voorstelformulier waarmee een Koninklijke onderscheiding kan worden aangevraagd bij gemeenten gedigitaliseerd. Door middel van een webformulier kan een Koninklijke onderscheiding geheel digitaal worden aangevraagd.

Media

Ieder jaar is er veel media-aandacht voor de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen tijdens de lintjesregen. Een aantal dagen voorafgaand aan de lintjesregen wordt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een persbericht onder embargo verstrekt. Het persbericht bevatte onder meer informatie over het aantal Koninklijke onderscheidingen, de verdeling per orde en per graad en de verhouding man/vrouw. Ook werd een overzicht van de gedecoreerden uit de Staatscourant onder embargo verstrekt. Tijdens de lintjesregen heeft de directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden medewerking verleend aan een radio-interview met RTV Noord-Holland, Radio 1/EO en een televisie-interview met Vandaag De Dag/WNL.  

In 2015 was er veel aandacht voor het 200-jarig bestaan van het Nederlandse decoratiestelsel en voor het verschijnen van het jubileumboek ‘Een hele eer’. De Kanselier der Nederlandse Orden en de directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden hebben (gezamenlijk) meerdere interviews gegeven, onder andere aan NRC, het Reformatorisch Dagblad, de Telegraaf en aan het blad Royalty. 

Overige onderscheidingen

De Kanselarij der Nederlandse Orden is behalve voor de versierselen behorende bij de Militaire Willems-Orde, de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw ook verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van diverse andere onderscheidingen. Deze onderscheidingen kennen in sommige gevallen aanvullende toebehoren zoals jaartekens, batons en oorkondes.

In 2015 zijn er circa 8.950 andere onderscheidingen dan de onderscheidingen in de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau uitgegeven. Hiervan waren circa 3800 stuks onderscheidingstekens ten behoeve van de Nationale Politie, zijnde politiemedailles, jaartekens en batons. Daarnaast betrof het circa 2.500 Onderscheidingstekens voor Langdurige en Trouwe Dienst bij Defensie en circa 1.930 Vrijwilligersmedailles en jaartekens voor vrijwilligers in repressieve dienst.

Overzicht overige onderscheidingen

 • Overzicht van de overige onderscheidingen die de Kanselarij der Nederlandse Orden beheert:
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Goud
 • de Bronzen Leeuw
 • de Verzetsster Oost – Azië
 • het Bronzen Kruis
 • het Kruis van Verdienste
 • het Vliegerkruis
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Zilver
 • de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons
 • de Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Goud
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Zilver
 • het Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst in Brons
 • de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
 • de Inhuldigingsmedaille 1980
 • de Medaille Bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 • de Inhuldigingsmedaille 2013
 • de Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken
 • de Trouwe Dienst Medaille voor de geüniformeerde Nederlandse Politie

Politiemedailles

In 2015 zijn er door de Kanselarij der Nederlandse Orden in samenwerking met de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met de Nationale Politie en met het ministerie van Veiligheid en Justitie nadere financiële afspraken gemaakt met betrekking tot de bekostiging van Politiemedailles en bijbehorende oorkondes in dat jaar. Besloten is dat de Kanselarij niet langer het beheer van de politielegpenningen, insignes en bijbehorende oorkondes voor de Nationale Politie uitvoert. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de politiemedailles, batons, jaartekens en oorkondes blijft wel bij de Kanselarij belegd.

Inhuldigingsmedaille 2013

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een draaiboek ‘Inhuldigingsmedaille’ gemaakt en vastgesteld dat bij beide organisaties is gearchiveerd, opdat hier bij een volgende inhuldiging op kan worden teruggegrepen. De minister van Veiligheid en Justitie is in 2015 met de minister-president en in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeengekomen dat er alsnog een nalevering plaats zou vinden van Inhuldigingsmedailles 2013 inclusief toebehoren voor de Nationale Politie. De Kanselarij verzorgde deze nabestelling die in januari 2016 is geëffectueerd.

Bedrijfsvoering

ICT

In 2015 is er een investeringsplan opgesteld voor de vervanging van het huidige ICT systeem voor decoratievoorstellen dat sinds 2001 in gebruik is. Nadat dit plan en bijhorende investeringen in het voorjaar van 2015 zijn goedgekeurd, is de Kanselarij der Nederlandse Orden in samenwerking met de Haagse Inkoop Samenwerking de voorbereidingen gestart voor een Europese aanbesteding voor een nieuw systeem. Gedurende deze voorbereidingen is in samenspraak met een vertegenwoordiging van verschillende type gebruikers (gemeenten, provincies en ministeries) een eisen- en wensenpakket samengesteld voor het nieuwe systeem. 

Gebouw

In 2015 hebben diverse aanpassingen in het gebouw plaatsgevonden, waaronder de plaatsing van airconditioners op de bovenste verdieping van de Kanselarij der Nederlandse Orden en een  vernieuwing van het beveiligingsbeleid en -systeem. Er is door het Rijksvastgoedbedrijf een Monumentenvisie opgesteld voor het pand en er is door de Kanselarij een sleutelplan vastgesteld. Op enkele werkkamers is kantoormeubilair vervangen voor meubilair dat in hoogte verstelbaar is.