Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde is de adviescommissie die een zwaarwegend advies uitbrengt aan de minister over de toekenning van de Militaire Willems-Orde.

Ridders Kapittel der Militaire Willems-Orde
De Grootmeester van de Militaire Willems-Orde Zijne Majesteit de Koning samen met de Ridders Militaire Willems-Orde en de Commandanten van de militaire eenheden die de Militaire Willems-Orde aan het vaandel dragen

Algemeen

De Militaire Willems-Orde is de oudste en tegelijk de hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij werd op 30 april 1815 bij wet ingesteld.

De Militaire Willems-Orde bestaat uit vier klassen:  

 • Ridders der 1e Klasse of Ridders Grootkruis
 • Ridders der 2e Klasse of Commandeurs
 • Ridders der 3e Klasse
 • Ridders der 4e Klasse  

De eerste Ridders zijn benoemd voor hun rol in de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815, waar Napoleon definitief is verslagen. Verreweg het grootste aantal ordekruizen is vóór 1940 in Nederlands-Indië verleend. Na mei 1940 vinden nog ongeveer 200 benoemingen plaats, voor verdiensten in de Tweede Wereld Oorlog, in het voormalig Nederlands-Indië en in de Koreaoorlog (1950-1953). Na 1955 is de orde nog driemaal uitgereikt. In 2006 aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade die in september 1944 een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Slag om Arnhem. Door de deelname van Nederland aan vredesoperaties en interventies in Afghanistan is in 2009 aan kapitein Marco Kroon en in 2014 aan majoor Gijs Tuinman de Militaire Willems-Orde uitgereikt.  

Sinds 1815 werd de Militaire Willems-Orde ruim 6.000 maal verleend. 

Ridders

Op 31 december 2015 zijn er vier Ridders Militaire Willems-Orde:  

 • Mr K.G. Mayhew (UK, 1917)
 • Mr E.S. Fulmer (USA, 1919)
 • Majoor M.J. Kroon (NL, 1970)
 • Majoor G.P. Tuinman (NL, 1979)

Vaandels

In 2015 zijn er acht militaire eenheden die de Militaire Willems-Orde aan het Vaandel voeren. In volgorde van uitreiking(sjaar) zijn dit:  

Het Regiment Van Heutsz van de Koninklijke Landmacht
Het Regiment Van Heutsz zet de traditie voort van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger. In respectievelijk 1849, 1877 en 1930 werd aan drie eenheden van dit Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de Militaire Willems-Orde toegekend.  

De Koninklijke Luchtmacht
De Koninklijke Luchtmacht zet de traditie voort van zowel het Wapen der Militaire Luchtvaart als het Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Beide Wapens werden respectievelijk in 1940 en 1942 de Militaire Willems-Orde toegekend voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

De Marine Luchtvaartdienst van de Koninklijke Marine
De Marine Luchtvaartdienst werd in 1942 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet in de Tweede Wereldoorlog.  

Het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ van de Koninklijke Landmacht
Het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ zet de traditie voort van de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’. De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ werd in juli 1945 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Amerikaanse 82nd “All American” Airborne Division
De Amerikaanse 82nd Airborne Division werd in oktober 1945 geëerd voor haar rol in operatie Market Garden in 1944.  

Het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine
Het Korps Mariniers kreeg de Militaire Willems-Orde in 1946 voor haar inzet in de Tweede Wereldoorlog.  

De Onderzeedienst van de Koninklijke Marine
De Onderzeedienst werd in 1947 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet in de Tweede Wereldoorlog.  

De Poolse 6e Air Assault Brigade
De Poolse 6e Air Assault Brigade zet de traditie voort van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. De 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade werd in 2006 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor haar rol in operatie Market Garden in 1944.    

Activiteiten

200-jarig bestaan Militaire Willems-Orde

Op 30 april 2015 hebben de Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde stilgestaan bij het 200-jarig bestaan van de door Koning Willem I ingestelde Militaire Willems-Orde, de hoogste dapperheidsonderscheiding van Nederland.  

Na de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden, is door Koning Willem I op 30 april 1815 de Militaire Willems-Orde ingesteld. Deze Orde is ‘ter beloning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door die genen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen’. Zowel militairen als burgers komen in aanmerking voor de Militaire Willems-Orde.  

Ontmoeting Ridders Militaire Willems-Orde

Op 23 november 2015 vond het symposium 200 jaar Decoratiestelsel in het Nationaal Militair Museum plaats. Tijdens deze dag heeft Zijne Majesteit de Koning onder meer gesproken met de Ridders der Militaire Willems-Orde, de commandanten van de eenheden met de Militaire Willems-Orde aan het vaandel en met de Defensie attachés van de Verenigde Staten en Polen. 

Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde heeft de volgende taken en bevoegdheden:  

 • het adviseren van de minister van Defensie over de voordrachten of aanvragen voor benoeming, bevorderingen binnen de Orde, of ontslag eruit;
 • het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Defensie over zaken die de Militaire Willems-Orde betreffen;
 • het aanhouden van registers voor de vier klassen van de Militaire Willems-Orde;
 • het houden van aantekening van verlening van decoraties aan onderdelen van de krijgsmacht.  

De Kanselier der Nederlandse Orden is uit hoofde van zijn functie voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, dat in totaal uit tien leden bestaat; zeven vaste leden en drie plaatsvervangers. Alle vier de Krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee) zijn in het Kapittel vertegenwoordigd. Momenteel wordt het toekennen van dapperheidsonderscheidingen, inclusief de Militaire Willems-Orde, in het licht van de huidige inzet van de Krijgsmacht nader bezien. Hiertoe is bij het ministerie van Defensie de Commissie Dapperheidsonderscheidingen opnieuw in het leven geroepen. Ook het Kapittel buigt zich over deze kwestie.  

Leden van het Kapittel der  Militaire Willems-Orde  

De huidige samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde is:

 • Voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink
 • Plv. voorzitter: Generaal-majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. F.J.M. Vogelpoel,
 • Lid: Brigade-generaal der Mariniers b.d. mr. W. Hekman
 • Lid: Schout bij Nacht der Koninklijke Marine b.d. J.G.A. Brandt
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Landmacht b.d. B. Dedden
 • Lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. A. Tieland
 • Lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee mr. C.P.C. Kuijs
 • Secretaris: Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht b.d. G. Pijpers