Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de Nederlandse regering over voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding.

Het Kapittel voor de Civiele Orden toetst de voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding aan het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Daaruit volgt een advies aan de 'minister die het aangaat'. Ook adviseert het Kapittel over voorstellen voor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Samenstelling Kapittel voor de Civiele Orden

Kapittel voor de Civiele Orden per oktober 2023
Beeld: Valerie Kuypers
v.l.n.r: Clementine de Vries Lentsch-Kostense, Hans Goedkoop, Ank Bijleveld-Schouten, Joan Leemhuis, Henk Morsink en Martine van Grieken

Per oktober 2023 kent het Kapittel voor de Civiele Orden de volgende samenstelling:

  • drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten (voorzitter)
  • mr. C.L. (Clementine) de Vries Lentsch-Kostense (vicevoorzitter)
  • generaal-majoor b.d. H. (Henk) Morsink (Kanselier der Nederlandse Orden)
  • ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout
  • dr. H. (Hans) Goedkoop
  • drs. M.A.K. (Martine) van Grieken (secretaris)

De adviezen van het Kapittel voor de Civiele Orden

De adviezen van het Kapittel voor de Civiele Orden worden ambtelijk voorbereid bij de Kanselarij. Ieder voorstel voor een Koninklijke onderscheiding komt in de vergadering van het Kapittel aan de orde. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag of de kandidaat een Koninklijke onderscheiding verdient. En zo ja, in welke orde en graad. Verder geeft het Kapittel advies over de gelegenheid waarbij de te verlenen onderscheiding wordt uitgereikt. Het Kapittel zorgt voor de 'landelijke afweging' van de voorstellen. Dat heft eventuele regionale verschillen in de beoordeling van de voorstellen op.

De adviezen van het Kapittel wegen zwaar. Als de minister ervan af wil wijken, dan moet hij hiervoor gerichte argumenten aanvoeren. Komen de minister en het Kapittel er uiteindelijk samen niet uit, dan zal de ministerraad over het voorstel beslissen. Die beslissing is bindend.

Het Kapittel geeft aan hoe het Ordereglement moet worden toegepast en houdt rekening met maatschappelijke ontwikkelingen.