Procedure na voordragen

Hieronder ziet u een schematische weergave van de stappen die een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding doorloopt nadat het voorstel compleet is ingediend bij de gemeente. Daaronder volgen de stappen in tekst.

Procesaanvraag van een lintje

Zonder handtekening van de Koning geen lintje

Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een koninklijke onderscheiding. Zo’n voorstel doorloopt zes stappen. De Koning zet de laatste stap: het ondertekenen van het koninklijk besluit.

Stap 1: De medewerker van de gemeente

De voorsteller levert een voorstelformulier en ondersteuningsbrieven aan bij een gemeentemedewerker van de woonplaats van de kandidaat.

Stap 2: De burgemeester

De burgemeester schrijft een advies over de bijzondere verdiensten van de kandidaat, en over wat een passend moment is om een eventuele onderscheiding uit te reiken.

Stap 3: De commissaris van de Koning

Het advies van de burgemeester gaat samen met het formulier en de brieven naar de commissaris van de Koning in zijn of haar provincie. Deze brengt ook een advies uit.

Stap 4: Het Kapittel voor de Civiele Orden

Alle documenten worden verstuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden waar het Kapittel voor de Civiele Orden een eindadvies uitbrengt.

Stap 5: De minister

De verantwoordelijke minister neemt het eindadvies in ontvangt en beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor een benoeming bij Zijne Majesteit de Koning.

Stap 6: De Koning

Het ministerie stelt het koninklijk besluit op dat voor ondertekening wordt aangeboden aan de Koning. Zonder zijn handtekening is er geen benoeming en geen lintje.

Na de ondertekening kan de burgemeester de onderscheiding uitreiken.