Iemand voordragen voor een heldenonderscheiding

Kent u iemand die zichzelf in gevaar heeft gebracht om iemand anders te redden? Wellicht komt deze persoon in aanmerking voor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Download het voorstelformulier. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de burgemeester van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Voor vragen over een mogelijke voordracht kunt u contact opnemen met de gemeente. Anders dan bij de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau heeft de burgemeester geen adviesfunctie bij de toekenning van de Erepenning. Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties direct over het voorstel.

Platform heldenwaardering

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, net als de Nederlandse ridderorden, een Koninklijke onderscheiding. Daarnaast bestaan er in Nederland ook particuliere onderscheidingen voor ‘burgermoed’. Die van het Carnegie Heldenfonds en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen zijn het meest bekend. Beide organisaties reiken hun medailles en penningen uit aan mensen die het leven van anderen hebben gered of dat hebben geprobeerd. Bij de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon gaat dat meestal duidelijker gepaard met gevaar voor eigen leven. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft via het Platform Heldenwaardering goed contact met de andere organisaties. Zo organiseren we samen jaarlijks de Nationale Heldendag. Als een voorstel voor een Erepenning wordt afgewezen, kan de Kanselarij het dossier overdragen. Dit gebeurt altijd in overleg met de voorsteller.